> MPSC/UPSC: ऑक्टोबर 2014

मंगळवार, १४ ऑक्टोबर, २०१४

बुद्धिमत्ता चाचणी २


खालील प्रश्न क्रमांक १ ते ४ करिता प्रथम काही विधाने दिलेली आहेत त्यावरून काही निष्कर्ष काढलेले आहेत.  त्यांचा विचार करून योग्य पर्याय निवडा
१. विधाने : सगळ्या जीप कार आहे .  सगळ्या कर बसेस आहेत.  काही बस ट्रक आहेत.
    निष्कर्ष : I. काही जीप ट्रक आहेत. II सगळ्या जीप बसेस आहेत.
 

अ. फक्त निष्कर्ष I बरोबर

ब .फक्त निष्कर्ष II बरोबर

क. दोन्हीही निष्कर्ष बरोबर

ड. दोन्हीही निष्कर्ष चूक

उत्तर
क दोन्हीही निष्कर्ष बरोबर

२. विधान :काही बॉल शटल आहे. काही शटल फळ्या  आहे. सर्व फळ्या जाळ्या आहे
    निष्कर्ष : I.कोणतीही जाळी बॉल नाही II. सर्व शटल हे जाळी आहे

अ.फक्त निष्कर्ष I बरोबर 

ब.फक्त निष्कर्ष II बरोबर

क.दोन्हीही निष्कर्ष बरोबर

ड. दोन्हीही निष्कर्ष चूक
उत्तर
ड दोन्हीही निष्कर्ष चूक 


ABCDEF हे सात मित्र  उत्तरेकडे तोंड करून एका रांगेत उभे आहेत. त्यांच्यातील  क्रम विस्कळीत आहे E हा G च्या डावीकडून तिसरा आहे.  E आणि कोणत्याही टोकाला नाही A हा D च्या उजवीकडून तिसरा आहे.  C हा F च्या डावीकडून चौथा आहे.  C हा कोणत्याही टोकाला नाही . सदरील माहितीवरून खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या

३.  A च्या उजवीकडून दुसरा कोण ?

अ. B

ब. C

क. D

ड. G

उत्तर
ड G 

४. G च्या डावीकडून पाचवा कोण ?


 अ. D

ब. B

क. C

ड. A
उत्तर
अ D

५. F च्या उजवीकडून दुसरा कोण ?


अ.A

ब.B

क.C

ड. यापैकी नाही  

उत्तर
ड यापैकी नाही  

६.सर्वात मध्यभागी कोण आहे ?

अ. B

ब. A

क. C

ड. D
उत्तर
 ब A

७. सर्वात टोकाला कोण आहे ?

अ.A आणि B

ब. D आणि B

क. D आणि F

ड .A आणि F
उत्तर
क D आणि F 

८. एका तुरुंगातून एक चोर ताशी २० किलोमीटर वेगाने पळाला . पोलिसांनी  २ तासानंतर ३० किलोमीटर वेगाने पाठलाग केला   तर किती तासाने पोलीस चोराला पकडतील ?


 अ. २

ब.४

क.६

ड. अपूर्ण माहिती
उत्तर

ब ४  येथे अपूर्ण माहिती हे देखील उत्तर असू शकते कारण जर पोलीस चोराच्या दिशेने न जाता दुसऱ्याच दिशेने गेल्यास चोर सापडण्याची शक्यताच नाही पण जर चोर पोलिसाच्या दिशेने  पळाले तर ४ तासात चोर सापडेल
 
 

९. राजेशला ३०० KM अंतर पार करायचे होते त्याने प्रत्येकी १०० KM या तीन टप्प्यात अनुक्रमे ३० , ६० , ८० किलोमीटर प्रति तास या वेगात ते अंतर पार केले तर त्याचा सरासरी वेग किती होता ?


अ.५२ किलोमीटर प्रति तास

ब.४८ किलोमीटर प्रति तास

क.५० किलोमीटर प्रति तास

ड. ५४ किलोमीटर प्रति तास
उत्तर
ब ४८ किलोमीटर प्रति तास  

 १०. खालील शृंखलेत येणारे पुढील अक्षर ओळखा
ABCDEFGHABCDEFABCDEF

अ.A
ब.H

क.G

ड.E
उत्तर
अ A