> MPSC/UPSC: जुलै 2014

सोमवार, १४ जुलै, २०१४

बुद्धिमत्ता चाचणी ११जर ४:२० तर ६ : ?. 
 

अ.३५

ब.३६

क.४२

ड .४८
उत्तर
क ४२

२. प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारी संख्या ओळखा २१,३१,४२,६२,८४,?

अ. १०८

ब.११०

क.१२०

ड.१२४
उत्तर
ड १२४ 

३. प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारी संख्या ओळखा १६९,१२१,८१,४९,?

अ.३१

ब.२९

क.२५

ड.२३
उत्तर
क २५ 

४.इंग्रजी वर्णमालेत F आणि V पासून समान अंतरावर असलेले अक्षर कोणते ?

 अ.M

ब.N

क.L

ड.O
उत्तर
N

५.९५ सालचा स्वातंत्र्यदिन मंगळवारी होता तर त्याच सालचा शिक्षकदिन कोणत्या वारी असेल?

अ.मंगळवार

ब.बुधवार

क.गुरुवार

ड.सोमवार
उत्तर
अ. मंगळवार  

६.प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारी संख्या ओळखा २,१०,४०,१२०,२४०,?

अ.३६०

ब.४२०

क.४८०

ड.२४०
उत्तर
 ड २४० 

७.गटात न बसणारी संख्या ओळखा

अ.९१

ब.७९

क.३९

ड.६५
उत्तर
ब ७९ 

८. प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारी संख्या ओळखा १,२,९,२८,६५,?

 अ.५५

ब.६५

क.१२

ड.यापैकी नाही
उत्तर
ब ६५  

९. प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारी संख्या ओळखा २,३,५,७,८,?,११,१५

अ.१२

ब.१३

क.११

ड.१०
उत्तर
ड १० 

 १०. प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारी संख्या ओळखा ३७,३१,२९,२३,१९,१७,?

अ.११
ब.१५

क.१३

ड.यापैकी नाही
उत्तर
अ ११